Δομή Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.

Βάσει του καταστατικού της Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ. όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι τα εξής:

Όργανο ελέγχου της διαχείρισης των οικονομικών του Γενικού Συμβουλίου είναι η πενταμελής (5μελή) Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.