Στην παρούσα ενότητα προβάλλεται η νομοθεσία που σχετίζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, και με γενικότερα εργασιακά ζητήματα.

Για την καλύτερη διαχείριση και ενημέρωση της νομοθετικής πληροφορίας γίνεται κατηγοριοποίηση των θεμάτων.
Η επικαιροποίηση της νομοθεσίας θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα Φεκ μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Γιά τη διευκόλυνσή σας παρατίθενται εδώ και μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΕΚ 122/Α 5 Αυγούστου 1991 Νόμος 1958:
Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών-Αθλητικές Εταιρίες και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 210/A 8 Οκτωβρίου 2008 Νόμος 3708:
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΦΕΚ 115/A 15 Ιουλίου 2010 Νόμος 3863:
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

ΦΕΚ 180/A 13 Δεκεμβρίου 1983 Νόμος 1405:
Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικάιου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΦΕΚ 26/A 9 Φεβρουαρίου 2007 Νόμος 3528:
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ 35/A 18 Φεβρουαρίου 1999 Νόμος 2685:
Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 39/A 5 Μαρτίου 2001 Προεδρικό Διάταγμα 50:
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

ΦΕΚ 84/A 6 Μάιου 1988 Προεδρικό Διάταγμα 193:
Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153τ.Α΄) στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.

ΦΕΚ 134/A 19 Ιουλίου 2004 Προεδρικό Διάταγμα 164:
Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.

ΦΕΚ 163/A 4 Σεπτεμβρίου 2009 Νόμος 3801:
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

ΦΕΚ 191/A 30 Αυγούστου 1988 Προεδρικό Διάταγμα 410:
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΦΕΚ 234/A 28 Δεκεμβρίου 2009 Νόμος 3812:
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 281/Α 21 Δεκεμβρίου 1979 Νόμος 993:
Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΦΕΚ 120/Α 21 Ιουλίου 2010 Νόμος 3865:
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

ΥΠΠΟΤ

ΦΕΚ 16/A 26 Ιανουαρίου 2007 Νόμος 3525:
Πολιτιστική Χορηγία.

ΦΕΚ 36/A 4 Μαρτίου 1992 Νόμος 2021:
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.

ΦΕΚ 46/Α 24 Μαρτίου 1992 Νόμος 99:
Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων

ΦΕΚ 98/A 18 Απριλίου 1989 Προεδρικό Διάταγμα 214:
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 163/1985 «Προϋποθέσεις εξέλιξης εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

ΦΕΚ 146/A 13 Ιουνίου 2003 Προεδρικό Διάταγμα 191:
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού.

ΦΕΚ 153/Α 28 Ιουνίου 2002 Νόμος 3028:
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΦΕΚ 161/A 20 Σεπτεμβρίου 2010 Νόμος 3878:
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

ΦΕΚ 180/A 12 Αυγούστου 1996 Νόμος 2433:
Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Α.Π.

ΦΕΚ 213/A 7 Οκτωβρίου 2009 Προεδρικό Διάταγμα 186:
Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 224/A 5 Νοεμβρίου 2008 Νόμος 3711:
Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις.